Εξειδικευμένες Νομικές Μεταφράσεις

Εξειδικευμένες Νομικές Μεταφράσεις

Share

  • Από ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και από ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  • Από ΑΓΓΛΙΚΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και από ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ΑΓΓΛΙΚΑ

Σύμφωνα με το νόμο 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) και το άρθρ. 36 παραγραφ. 3 στο έργο του Δικηγόρου περιλαμβάνονται η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Στο μεταφραστικό αντικείμενο του δικηγορικού γραφείου μας περιλαμβάνονται μεταφράσεις από και προς τις ανωτέρω γλώσσες εγγράφων όπως:

  • Δικαστικές αποφάσεις
  • πιστοποιητικά
  • ληξιαρχικές πράξεις
  • άδειες αυτοκινήτων
  • κάθε είδους δημόσια έγγραφα

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.