Εξειδικευμένες Νομικές Μεταφράσεις

  • Από ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και από ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  • Από ΑΓΓΛΙΚΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και από ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ΑΓΓΛΙΚΑ

Σύμφωνα με το νόμο 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) και το άρθρ. 36 παραγραφ. 3 στο έργο του Δικηγόρου περιλαμβάνονται η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Στο μεταφραστικό αντικείμενο του δικηγορικού γραφείου μας περιλαμβάνονται μεταφράσεις από και προς τις ανωτέρω γλώσσες εγγράφων όπως:

  • Δικαστικές αποφάσεις
  • πιστοποιητικά
  • ληξιαρχικές πράξεις
  • άδειες αυτοκινήτων
  • κάθε είδους δημόσια έγγραφα

 

Μισθώσεις επαγγελματικές

Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη από όποια θέση μας ζητηθεί (εκμισθωτή ή μισθωτή)

πάνω σε όλα τα ζητήματα επαγγελματικής μίσθωσης.

Συχνά σημεία τριβής στην πράξη είναι:

-η αναπροσαρμογή μισθώματος,

-η παράταση ή η λήξη τής μίσθωσης παλαιών και νέων μισθώσεων,

-η καταγγελία της μίσθωσης λόγω ιδιόχρησης, ιδιοκατοίκησης, ανοικοδόμησης ή λόγω

  πτώχευσης του μισθωτή

-η αποζημίωση που εκάστοτε οφείλεται

-η  διαταγή πληρωμής κι αποβολής από το μίσθιο  και η ανακοπή κατ΄αυτής.

Αεροπαγίτικη νομολογία μας

Απόφαση υπ’ αρ. 1720/2013

Με την απόφαση αυτή του ΑΠ έγινε αμετάκλητα δεκτή η αγωγή αποζημιώσεως εντολέως μας εργολάβου, με την οποία διεκδίκησε αποζημίωση για την κατασκευή οικοδομικού έργου απο τον κύριο του έργου.
Ο αναιρεσείων κύριος του έργου επιχειρούσε να αποφύγει την οφειλόμενη πληρωμή του εργολάβου ισχυριζόμενος ότι το οικοδομικό έργο δεν είχε την προβλεπόμενη νόμιμη οικοδομική άδεια.
Κρίθηκε απο τον Άρειο Πάγο, ότι είναι έγκυρη η σύμβαση κατασκευής του έργου που δεν έχει οικοδομική άδεια, εφόσον η έκδοση της άδειας είναι δυνατή, έστω και εκ των υστέρων, με τη τήρηση των νομίμων διατυπώσεων. Κι έτσι έκρινε οτι η αγωγή ήταν νόμιμη και ορθώς υποχρεώθηκε στην καταβολή της οφειλόμενης εργολαβικής αμοιβής.
Η απόφαση είναι δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “ΝΟΜΟΣ”

Απόφαση υπ’ αρ. 2295/2009
Με την ανωτέρω απόφαση έγινε αμετάκλητα δεκτή αγωγή αποζημιώσεως εντολέως μας, διευθυντή ξενοδοχείου, που λόγω των διαβεβαιώσεων της ξενοδοχειακής επιχείρησης στην Ελλάδα, ότι θα τον προσλάμβανε απέκρουσε άλλη προσφορά προς σύναψη εργασιακής σύμβασης από γερμανική ξενοδοχειακή επιχείρηση με συγκεκριμένη ετήσια συμφωνημένη αμοιβή.
Κρίθηκε ότι είναι ορισμένη η αγωγή όσον αφορά το κεφάλαιο της προκληθείσας στον ενάγοντα ζημίας κατά τις διαπραγματεύσεις, η οποία συνίσταται στις συμφωνημένες αποδοχές που θα ελάμβανε από την εργασία του στη γερμανική εταιρία. Κι έτσι έκρινε ο ΑΠ οτι η αγωγή ήταν νόμιμη και ορθώς υποχρεώθηκε στην καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης που συνίστατο στο διαφυγόν κέρδος, που αντιστοιχούσε στις αποδοχές που έχασε απο την γερμανική ξενοδοχειακή μονάδα, τις οποίες θα αποκόμιζε μετά βεβαιότητος.
Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ” του ΔΣΑ.

ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το γραφείο ασχολείται εξειδικευμένα με τα προβλήματα υπερχρέωσης λόγω ανατοκισμών στα αγροτικά δάνεια που ελήφθησαν από γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Έχουμε ακυρώσει χρέη αγροτών -κτηνοτρόφων από δήθεν οφειλές που η τράπεζα υποστήριζε ότι εξακολουθούσαν να έχουν, παρά τις καταβολές τους και κατά παράβαση του νόμου  για τα πανωτόκια.
Επιτυχίες μας:

Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής 174.000€ (ΜονΠρωτΚατερίνης 45/2018)
Ήδη η υπ’ αρ. 10/2019 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Β΄τμ.), επαναλαμβάνοντας τα περισσότερα, που είχε δεχθει η πρωτόδικη απόφαση, τελεσίδικα ακύρωσε απο την ανωτέρω Διαταγή Πληρωμής το α’ επιτασσόμενο κονδύλιο ποσού 139.598,36 €, καθώς και ποσό 25.835,70 € από το β’ επιτασσόμενο κονδύλο των 28.914,83€, καθώς και ποσό 4.597,62 αππ το κονδύλιο της επιτασσομένης δικαστικής δαπάνης της Δ/Π ποσού 5.550€.
Δηλαδή απο την ανωτέρω Διαταγή Πληρωμής συνολικού ποσού 174.731,39€ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ποσό 170.031,68€

Αναγνώριση ανυπαρξίας απαίτησης ποσού 36.495,74€ (ΜονΠρωτΣερ 144/2018)

Αναγνώριση ανυπαρξίας απαίτησης ποσού 28.000€ (ΜονΠρωτΣερ 126/2012)

Ακύρωση εν μέρει απαίτησης απο 101.000€ σε 30.000€ (ΜονΠρωτΣερ 125/2012)

  • 1
  • 2