ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ λόγω μη νομιμοποίησης των εταιρειών  διαχείρισης δανείων για έκδοση διαταγής πληρωμής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ λόγω μη νομιμοποίησης των εταιρειών διαχείρισης δανείων για έκδοση διαταγής πληρωμής.

Share

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ λόγω μη νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης δανείων για έκδοση διαταγής πληρωμής. Και στο Πρωτοδικείο Σερρών δημοσιεύτηκε στις 20.10.2022 η πρώτη απόφαση που συντάσσεται με την πρόσφατη απόφαση Αρείου Πάγου 822/2022 και ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση διαταγής πληρωμής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, απαγορεύοντας κατασχεση και πλειστηριασμό περιουσίας των οφειλετών.

Το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι θα γίνει δεκτός ο λόγος ανακοπής περί μη νομιμοποίησης των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις  για έκδοση διαταγής πληρωμής, κι επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης με κατάσχεση και πλειστηριασμό.

Δέχεται την αίτηση κι αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση, κάθε κατάσχεση και πλειστηριασμό της ακίνητης ή κινητής περιουσίας των οφειλετών,  μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής και του πρόσθετου λόγου.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων απο δάνεια και πιστώσεις αιτήθηκε κι εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής κατά Ομόρρυθμης εταιρείας και κατά των εταιρών της το Φεβρουάριο 2022. Ασκήθηκε εμπρόθεσμα ανακοπή κατά της διαταγης πληρωμής, με δικάσιμο τον Οκτώβριο 2022. Επειδή η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, παράλληλα ασκήθηκε αίτηση αναστολής και αίτημα προσωρινής διαταγής. Το αίτημα προσωρινής Διαταγής έγινε δεκτό. Η αίτηση αναστολής συζητήθηκε το Σεπτέμβριο 2022 κι η απόφαση εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2022, δηλαδή μετά τη δημοσίευση της ΑΠ 822/2022, στην οποία μάλιστα η σχολιαζόμενη απόφαση παραπέμπει.

 

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΜονΠρωτΣερ 445/2022 (ασφ)

Επειδή είχε ασκηθεί Πρόσθετος Λόγος ανακοπής σχετικά με την μη νομιμοποίηση των ΑΕΔΑΔΠ βάσει του Ν.  3156/2003 για να ασκούν  αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι αυτός ο πρόσθετος λόγος ανακοπής θα γίνει δεκτός. Συγκεκριμένα έκρινε ότι:

“Ο νόμος, στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση κατά τους ορισμούς του Ν 3156/2003, δεν απονέμει, κατά τη γνώμη που υιοθετεί και το Δικαστήριο αυτό, στην εταιρεία διαχειρίσεως (με την οποία συμβάλλεται η εταιρεία αποκτήσεως) την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, έστω και έμμεσα χωρίς πανηγυρική διατύπωση ώστε η τελευταία να ασκεί ως μη δικαιούχος διάδικος, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, αγωγές και άλλα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων για τα δικαιώματα της εταιρείας αποκτήσεως, αιτούμενη έννομη προστασία στο όνομά του, όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του Ν 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού. Με άλλα λόγια δεν της απονέμει ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση.”

 

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Λόγω της ερμηνείας που επικράτησε με την ΑΠ 822/2022,  οι εταιρείες διαχείρισης (όπως οι γνωστές INTRUM, DOVALUE, QQUANT, CEPAL κλπ) δεν δικαιούνται  με βάση το νόμο 3156/2003 να προβαίνουν σε αναγκαστική εκτέλεση, κατάσχεση , πλειστηριασμό των ακινήτων των οφειλετών.

Οι,δε, τυχόν διαταγές πληρωμής,  οι κατασχέσεις κι οι πλειστηριασμοί  που επίσπευσαν εταιρείες διαχείρισης μπορεί  να  κριθεί ότι πάσχουν από ακυρότητα.

Βέβαια, η απαίτηση δεν εξαλείφεται. Θα επανέλθουν οι εταιρείες διαχείρισης αφού προηγουμένως αναλάβουν την διαχείριση των απαιτήσεων  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, ο οποίος τις επιτρέπει να ασκούν αγωγές, να αιτούνται  έκδοση διαταγης πληρωμής, να επισπεύδουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

 Μόνο, που αυτό απαιτεί χρόνο,  που επενεργεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, επωφελώς για τους οφειλέτες, ώστε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να προβούν σε διακανονισμό των υποχρεώσεών τους κι  όχι κάτω από πιεστικές διαδικασίες εκτέλεσης, όπως  επισπεύδονται  επι του παρόντος.

Δείτε όλη την απόφαση εδώ: ΜονΠρωτΣερρων 445.2022 ασφ

Σχετικές Δημοσιεύσεις: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

 

Share