ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  και με ΔΑΝΕΙΑ ΑΤΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ και με ΔΑΝΕΙΑ ΑΤΕ

Share

 

Α. ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΕΩΣ 7.500€ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Μέχρι τον Δεκέμβριο 2018 κατάσχονταν νόμιμα οι αγροτικές επιδοτήσεις, μόλις κατατίθονταν στον τραπεζικό λογ/μο των αγροτών.

Από 10.12.2018 (έναρξη ισχύος του Ν.  4587/2018)  καθιερώθηκε το ακατάσχετο μέχρι του ποσού των 7.500€ των αγροτικών επιδοτήσεων που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς  των αγροτών.

Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν:

α) τη βασική ενίσχυση,

β) την πράσινη ενίσχυση,

γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας,

δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές,

ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και

στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013,

πλέον δεν κατάσχονται μέχρι του ποσού των 7.500€ στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ο νομοθέτης θέσπισε ένα ελάχιστο ακατάσχετο ποσό, κατ΄αναλογίαν προς το ακατάσχετο της συντάξεως και του μισθού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αγροτικές επιδοτήσεις που σε ετήσια βάση ξεπερνούν τις 7.500€ θα μπορούν να κατασχεθούν χωρίς περιορισμό.

Φυσικά,  όταν πρόκειται για απαιτήσεις από την πρώην ΑΤΕ, υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης.

 

Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΕ

α) Νόμος πανωτοκίων

Θα πρέπει η νομιμότητα της απαίτησης να ελέγχεται με βάση το σύνολο των ληφθέντων δανείων και να συγκρίνεται με το σύνολο των καταβολών. Εάν οι καταβολές ξεπερνούν το διπλάσιο των ληφθέντων κεφαλαίων, τότε η απαίτηση πέραν του διπλασίου είναι ανύπαρκτη, μη νόμιμη και δύναται να ακυρωθεί.

 

β) παραγραφή τοκοχρεωλυτικών δόσεων 

Εάν η απαίτηση της ΑΤΕ δεν ακυρώνεται με βάση τον νόμο των πανωτοκίων, γιατί οι καταβολές δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο των ληφθέντων κεφαλαίων, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να έχουν παραγραφεί οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις εάν παρήλθε 5ετία από το χρόνο πληρωμής εκάστης συμφωνημένης ετήσιας ή εξαμηνιαίας τοκοχρεωλυτικής δόσης και υπό την προϋπόθεση  ότι η ρύθμιση δεν έχει καταγγελθεί. Αγρότης  από τον νομό Σερρών δικαιώθηκε με πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, που έκρινε απαίτηση της ΑΤΕ ύψους 110.000€ ότι παραγράφηκε.

 

γ) Κυμαινόμενο επιτόκιο

Εάν ούτε ο νόμος των  πανωτοκίων, ούτε το ενδεχόμενο παραγραφής δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις υπόλοιπες απαιτήσεις, τότε σίγουρα μπορεί να βοηθήσει η αναγνώριση της καταχρηστικότητας του κυμαινόμενου επιτοκίου της επίδικης ρύθμισης. Κι αυτό διότι στις πλείστες των περιπτώσεων, αν και συμφωνήθηκε «κυμαινόμενο επιτόκιο», αυτό συμφωνήθηκε με τρόπο καταχρηστικό, δεν μειώθηκε ποτέ όσο και όπως θα έπρεπε να μειωθεί, όπως μειώνονταν τα επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα η απαίτηση να είναι διογκωμένη λόγω των παράνομων εκτοκισμών. Έτσι, δικαιώθηκε πρόσφατα αγρότης από το Νομό Πιερίας, που αντιμετώπιζε απαίτηση 129.000€ και αφού άσκησε αγωγή, αναγνωρίστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης ότι τα επιτόκια που εφαρμόστηκαν δεν ήταν νόμιμα, ότι ήταν καταχρηστικά και έκανε δεκτή το Δικαστήριο την αναπροσαρμογή της απαίτησης με ορθά κυμαινόμενο επιτόκιο (μειωμένο), με αποτέλεσμα η απαίτηση από 129.000€ να κριθεί ότι ανέρχεται σε 76.000€ δηλαδή πέτυχε  μείωση 53.000€.

 

δ) Απ΄ευθείας διαπραγμάτευση, διακανονισμός και ρύθμιση χρέους

Εάν τίποτε από τα παραπάνω δεν ταιριάζουν στην εξεταζόμενη  περίπτωση, τότε η απ΄ευθείας διαπραγμάτευση είναι μονόδρομος   προκειμένου να  προληφθεί μια επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.  Ιδίως, τώρα, που επικειται η μεταβίβαση από την εκκαθάριση της ΑΤΕ τού χαρτοφυλακίου «Αριάδνη» το οποίο ανέρχεται σε 5,2 δισ. ευρώ και το συνολικό υπόλοιπο σε 13,9 δισ. Ευρώ,  που αφορούν 53.000 οφειλέτες, 72.000 δανειακές συμβάσεις και 97.000 δάνεια, διανοίγονται νέα πλαίσια ευνοϊκότερης διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους, που αξίζει να προσπαθήσουν οι ενδιαφερόμενοι να  πετύχουν.

Share