Απόφαση υπ’ αρ. 2295/2009

Share

Με την ανωτέρω απόφαση έγινε αμετάκλητα δεκτή αγωγή αποζημιώσεως εντολέως μας, διευθυντή ξενοδοχείου, που λόγω των διαβεβαιώσεων της ξενοδοχειακής επιχείρησης στην Ελλάδα, ότι θα τον προσλάμβανε απέκρουσε άλλη προσφορά προς σύναψη εργασιακής σύμβασης από γερμανική ξενοδοχειακή επιχείρηση με συγκεκριμένη ετήσια συμφωνημένη αμοιβή.
Κρίθηκε ότι είναι ορισμένη η αγωγή όσον αφορά το κεφάλαιο της προκληθείσας στον ενάγοντα ζημίας κατά τις διαπραγματεύσεις, η οποία συνίσταται στις συμφωνημένες αποδοχές που θα ελάμβανε από την εργασία του στη γερμανική εταιρία. Κι έτσι έκρινε ο ΑΠ οτι η αγωγή ήταν νόμιμη και ορθώς υποχρεώθηκε στην καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης που συνίστατο στο διαφυγόν κέρδος, που αντιστοιχούσε στις αποδοχές που έχασε απο την γερμανική ξενοδοχειακή μονάδα, τις οποίες θα αποκόμιζε μετά βεβαιότητος.
Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» του ΔΣΑ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.