Μετά από τεκμηριωμένο αίτημα διακανονισμού και διαπραγμάτευση, η τράπεζα δέχθηκε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αντί του ποσού των 24.559€, να λάβει 4.050€, εφάπαξ, διαγράφοντας το υπόλοιπο. Διαγράφηκαν  οριστικά οι τόκοι υπερημερίας και μεγάλο μέρος του κεφαλαίου. Με την καταβολή των 4.050 € αποσβέσθηκε ολοσχερώς η απαίτηση  της τράπεζας.