Καινοτομία

Home / Καινοτομία

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη στην κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Ο νομοθέτης θέσπισε ειδικά φορολογικά προνόμια (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ) για τα κέρδη που προέρχονται από ευρεσιτεχνία με διεθνές δίπλωμα. Συγκεκριμένα ο Ν 3842/2010 στο Αρθρο 71 ορίζει ειδικότερα τα ακόλουθα:
Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων εγκρίνεται η επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού για το συγκεκριμένο προϊόν ή είδος υπηρεσίας, που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση, μετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του πιο πάνω Υπουργείου.

3. Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και των κερδών από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β` κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. Όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, ως κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας είναι το μέρος των πιο πάνω κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 1.

4. Το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, χωρίς την έκδοση της οποίας δεν ενεργοποιείται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό και πραγματοποιούνται από την 1 η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

 

ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗ
Με την ΚΥΑ οικ. 52738/ΔΕΚΝΤ55 εξειδικεύονται οι όροι και οι προύποθέσεις για την φοροαπαλλαγή λόγω ευρεσιτεχνίας κι ορίζεται ειδικότερα ότι:

1. Για τις ανάγκες του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013, ως «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη» ορίζεται αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα.

β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) το οποίο έχει επίσης κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος, το οποίο:

i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Convention «EPC») ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή

ii) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσης για την οποία ζητείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.

2. Φορέας πιστοποίησης των διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρισκομένων σε ισχύ ευρεσιτεχνιών είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), ο οποίος ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1733/1987.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 εμπίπτουν και επιχειρήσεις νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες στις οποίες κατά τη σύστασή τους ή την αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού τους κεφαλαίου εισφέρεται διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τον ιδρυτή, μέτοχο ή εταίρο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Η αποτίμηση του εισφερόμενου δικαιώματος διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Όταν η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία αφορά σε τμήμα ή εξάρτημα του παραγόμενου προϊόντος, θα πρέπει η ευρεσιτεχνία αυτή να συμβάλλει με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και άνω στο κόστος που αντιπροσωπεύει τα υλικά κατασκευής προϊόντος.

Τρέχουσα δράση για χρηματοδότηση έρευνας

Απο τη Γεν. Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πρόσφατα ανακοινώθηκε παράταση υποβολής αιτήσεως χρηματοδότησης έρευνας:

Κατεβάστε το PDF

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Α)Δικαίωμα ιδίας εκμετάλλευσης εφεύρεσή σας, χάρη στο μονοπωλιακό σας δικαίωμα, είτε με δικά σας χρήματα είτε με χρηματοδότηση.
Β) Μεταβίβαση του τίτλου προστασίας σε τρίτον έναντι συμφωνημένου τιμήματος. Γ) Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σε τρίτον ή τρίτους έναντι συμφωνημένου χρηματικού ανταλλάγματος για ορισμένο χρόνο και σε ορισμένο τόπο.

Κάθε χρόνο στον ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) που είναι ο αποκλειστικός φορέας κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, γίνονται 500 αιτήσεις και η διάρκεια της διαδικασίας για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι περίπου ένας με ενάμιση χρόνος.
Συντομότερα και οικονομικότερα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ)
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/810/842

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΕΥΡΕΤΗ

Προσφέρουν το μονοπωλιακό δικαίωμα στους δικαιούχους να παράγουν, να χρησιμοποιούν, να πωλούν και γενικά να εκμεταλλεύονται το επινόημά τους στην Ελλάδα.
Αποκλειστικότητα
Αποκλείουν κάθε τρίτο να εκμεταλλευθεί με οποιονδήποτε τρόπο την εφεύρεσή τους. Στην περίπτωση που κάποιος αντιγράψει και εκμεταλλευθεί εφεύρεση που ήδη είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει από τα δικαστήρια την άρση της προσβολής των διπλωμάτων και την παράλειψή της για το μέλλον. Οράτε χαρακτηριστική περίπτωση καταβολής αποζημιώσεως 506 εκατομμυρίων για παράνομη εκμετάλλευση προστατευόμενης πατέντας
Μπορεί να ζητήσει την απόδοση ποσού ανάλογου προς τίμημα άδειας εκμετάλλευσης.
Το δικαστήριο μπορεί ακόμη να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκεύασε αθέμιτα ο τρίτος, ή αντί της καταστροφής, την απόδοσή τους ή μέρους τους στον δικαιούχο, εφ’ όσον αυτός το ζητήσει.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι εφευρέσεις, οι καινοτομίες και οι καινοτόμες βιομηχανικές μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν επωφελή οικονομική αξιοποιήση.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει από το Α έως το Ω τη διαδικασία κατοχύρωσης της ιδέας σας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και την προώθησή της, μέσω κατάλληλων φορέων, στην παγκόσμια αγορά για ανεύρεση επενδυτών και χρηματοδοτικών εργαλείων για την εμπορική εκμετάλλευση της κατοχυρωμένης ιδέας.

Ο εφευρέτης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται την εφεύρεση για 20 χρόνια.

Προστατεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση χωρίς άδεια του εφευρέτη.
Δεν επιτρέπεται ούτε η χρήση παραπλήσιων ισοδυνάμων με την εφεύρεση μεθόδων ή ουσιών (θεωρία των ισοδυνάμων λύσεων ή doctrine of equivalents, Äquivalenzlehre)

Δηλαδή, αν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τον ίδιο στην ουσία τρόπο, απλά με μια μικρή μη ουσιώδη παραλλαγή, το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται ότι είναι ισοδύναμο και ότι προσβάλλει το αποκλειστικό δικαίωμα του εφευρέτη.

Στην Ευρώπη ισχύει το σύστημα «first to file»: πάντα προστατεύεται ο πρώτος που κατέθεσε αίτηση για χορήγηση διπλώματος, ακόμη κι αν άλλος εφευρέτης είχε εφεύρει το ίδιο νωρίτερα. Απο τις 16-3-2013 ισχύει και στις ΗΠΑ το ίδιο σύστημα .